پیام تسلیت حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در پی رحلت حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

پیام تسلیت حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در پی رحلت حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

  • پیام ها و بیانات
  • 1399/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ

خبـر ارتحـال عـالـم وارستـه و مجـاهـد حضـرت آیـت الله محمـد تقـی مصبـاح یـزدی طاب ثـراه مـوجـب انـدوه فـراوان گـردیـد .
این عـالـم برجستـه که همواره در خط ولایت قـدم برمیداشت یکی از چهـره هـای مـؤثـر در تـرویـج معارف اسلامـی و تربیت دینـی بـود و در طول حیات خـود خـدمـات ارزشمنـدی به حـوزه های علمیـه و نظام اسلامـی داشت .
*جـامعـه روحانیـت شـیـراز* این فقـدان حـزن انگیـز را ‌بـه محضـر بقیه الله الاعظـم ارواحنـا فـداه ، مقـام معظـم رهبـری حضـرت آیت الله العظمـی خـامنـه ای مدظلـه العالـی ، حـوزه هـای علمیـه ، شـاگردان ایشان ، بـویـژه بیت معـزز آن فقیـد سعیـد تسلیت گفته ، برای آن مـرحـوم از خـداونـد متعال طلب غفـران و رضـوان و هم نشینی با صـالحان و صـدّیقـان و بـرای بازمانـدگان أجـر و صبـر مسألت می نمايد .

*سید علی اصغر دستغیب*
*رئیس جامعه روحانیت شیراز*

ارسال نظر

نظرات