درس خارج

 • جلسه صدو پنجاهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 150 1398/12/28
 • جلسه صدو چهل و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 149 1398/12/27
 • جلسه صدو چهل و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 148 1398/12/26
 • جلسه صدو چهل و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 147 1398/12/25
 • جلسه صدو چهل و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 146 1398/12/24
 • جلسه صدو چهل و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 145 1398/12/16
 • جلسه صدو چهل و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 144 1398/12/15
 • جلسه صدو چهل و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 143 1398/12/14
 • جلسه صدو چهل و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 142 1398/12/13
 • جلسه صدو چهل و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 141 1398/12/09