سال تحصیلی 98-97

 • جلسه هفتاد و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 74 1398/02/10
 • جلسه هفتاد و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 73 1398/02/09
 • جلسه هفتاد و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 72 1398/02/01
 • جلسه هفتاد و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 71 1398/01/31
 • جلسه هفتادم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 70 1398/01/30
 • جلسه شصت و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 69 1398/01/29
 • جلسه شصت و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 68 1398/01/28
 • جلسه شصت و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 67 1398/01/27
 • جلسه شصت و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 66 1398/01/26
 • جلسه شصت و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

  جلسه 65 1398/01/25